URBANIZATION

Хотжилт ба Хотын бодлогод юу анхаарах вэ?\

Б.Намсрай :  Хотын эдийн засаг ба Монголын түүхэнд холбогдох зарим эх сурвалжийн тухай

Хот түшиж Эдийн засаг өснө